Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy!

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

BROSZURKA INFORMACYJNA

Dlaczego dobrze jest pracować?

Szanowni Państwo! W ostatnich latach zaszły zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Biuletyn ten powstał, aby przybliżyć Państwu nowe cele stawiane przed Radą Programową Warsztatu. Główny nacisk kładziony jest na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Informacja w takiej formie będzie ukazywała się cyklicznie. Warsztaty Terapii Zajęciowej powołano ustawą w 1991 roku. W ustawie lakonicznie stwierdzono, iż przeznacza się je dla osób niepełnosprawnych całkowicie niezdolnych do pracy zarobkowej, dla których terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji społecznej. O rehabilitacji zawodowej nie wspomniano ani słowem. Zrobiono to dopiero później, nakładając na WTZ nowe zadanie rehabilitacji zawodowej. Odtąd Warsztat ma być placówką pomagającą uczestnikom „pozyskanie lub przywrócenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. W obowiązujących przepisach nacisk położono na realizację powyższego celu poprzez: Umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. W związku z powyższym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chodzieży, aby zrealizować w/w cele, wprowadzone zostały zajęcia zawodoznawcze, które mają między innymi: - zapoznać uczestników z podstawowymi zwrotami dotyczącymi pracy, - zapoznać z poszczególnymi zawodami, - wyjścia do Urzędu Pracy, - zapoznać się z działalnością wybranych zakładów pracy, poprzez wyjazdy, spotkania z pracodawcami itp. - praktyki zawodowe i inne. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Zajęcia dostosowane są do potencjalnych możliwości uczestnika, a aktywność uczestników na zajęciach pozwoli na określenie umiejętności związanych z wykonywaniem pracy, niezbędnych do opracowania kompleksowej oceny uczestnika Warsztatu. Ocena ta jest podstawą zajęcia przez Radę Programową Warsztatu stanowiska w kwestii osiągniętych przez uczestnika postępów w rehabilitacji i określenie, czy uczestnik: - może podjąć zatrudnienie w warunkach pracy chronionej, - powinien zostać skierowany do ośrodka wsparcia lub - przedłuża się jego uczestnictwo w Warsztacie ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia pracy lub skierowania do ośrodka wsparcia oraz rokuje pozytywnie co do przyszłych postępów w rehabilitacji. Kierownik WTZ Katarzyna Maras Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (fragmenty). Art. 10. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w: 1) warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”, 2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „ turnusami’’. Art. 10a 1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 2 Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Centrum Ceramiki i Technologii w Budzyniu W ramach zajęć o aktywizacji zawodowej wybraliśmy się do Centrum Ceramiki i Technologii w Budzyniu. Zakład ten produkuje ceramikę. Czas pracy wynosi 8 godzin i jest dwuzmianowy, w tym jest przewidziana przerwa 15 minutowa na śniadanie, które spożyć można w specjalnym pomieszczeniu. Pracownicy mają możliwość skorzystania z prysznica i przebieralni. Każdy we własnym zakresie organizuje sobie ubrania robocze. W zakładzie tym są wymagane podstawowe badania lekarskie. Każdy pracownik musi przestrzegać przepisów BHP. W zakładzie są zatrudnione takie osoby jak: dyrektor, księgowa, kierownik produkcji, magazynier, malarki, formiarze, ładowacze, projektant. Różnorodność stanowisk pracy pozwala na zatrudnianie pracowników z różnym wykształceniem. Nowi pracownicy są przeszkalani przez osoby, które są już fachowcami. W zakładzie tym pracują również osoby niepełnosprawne. Dlaczego dobrze jest pracować? W ramach zajęć zawodoznawczych zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego dobrze jest pracować? Poniżej znajdują się argumenty, które przedstawiła młodzież: 1. Zarabiamy pieniądze. 2. Poznajemy nowych ludzi. 3. Usamodzielniamy się. 4. Mamy możliwości doszkalania się. 5. Pracujemy na własną emeryturę. 6. Możemy planować założenie rodziny. 7. Jesteśmy bardziej niezależni. 8. Nie musimy siedzieć w domu. 9. Nie mamy poczucia, że jesteśmy dla kogoś ciężarem. 10. Mamy zdolności kredytowe. 11. Poprawia nam się pozycja społeczna. 12. Rodzina traktuje nas jak osobę dorosłą. 13. Możemy organizować i planować swój czas wolny. 14. Możemy rozwijać swoje hobby. 15. Odczuwamy satysfakcję z pracy. 16. Podnosi się nam samoocena.
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (fragmenty).

Art. 10. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w: 1) warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”, 2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „ turnusami’’.

Art. 10a 1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 2 Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Centrum Ceramiki i Technologii w Budzyniu

W ramach zajęć o aktywizacji zawodowej wybraliśmy się do Centrum Ceramiki i Technologii w Budzyniu. Zakład ten produkuje ceramikę. Czas pracy wynosi 8 godzin i jest dwuzmianowy, w tym jest przewidziana przerwa 15 minutowa na śniadanie, które spożyć można w specjalnym pomieszczeniu. Pracownicy mają możliwość skorzystania z prysznica i przebieralni. Każdy we własnym zakresie organizuje sobie ubrania robocze. W zakładzie tym są wymagane podstawowe badania lekarskie. Każdy pracownik musi przestrzegać przepisów BHP. W zakładzie są zatrudnione takie osoby jak: dyrektor, księgowa, kierownik produkcji, magazynier, malarki, formiarze, ładowacze, projektant. Różnorodność stanowisk pracy pozwala na zatrudnianie pracowników z różnym wykształceniem. Nowi pracownicy są przeszkalani przez osoby, które są już fachowcami. W zakładzie tym pracują również osoby niepełnosprawne.

PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dlaczego osoby niepełnosprawne intelektualnie w Polsce rzadko pracują? Do tej pory nie było zwyczaju podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Nikt o tym nie mówił, a przygotowanie do pracy w szkole było słabe. Brak oczekiwań oraz wątpliwości rodziców co do możliwości swoich dzieci a także brak stymulacji środowiska i ofert pracy ukazuje osoby niepełnosprawne jako mało samodzielne i przyzwyczajone do opieki ze strony innych. Postawa taka traktuje osobę niepełnosprawną jako osobę niepełnowartościową o ograniczonych prawach. Sytuację tą reguluje KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:
1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptacji społeczną,
4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: - dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, - swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, - dostępu do informacji, - możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.
§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA POSZUKUJĄCA PRACY
Osoby niepełnosprawne mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bądź jako osoby poszukujące pracy. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako „osoba poszukująca pracy” nie traci renty socjalnej, miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej czy w innej placówce dziennego pobytu, nie przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych, ale może korzystać z pomocy w znalezieniu pracy. Poza tym ma większy dostęp do udziału w organizowanych szkoleniach, stażach pracy, zajęciach aktywizujących, przygotowujących do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.
Warto wiedzieć, że liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy, istotnie wpływa na wysokość środków finansowych przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządom wojewódzkim i powiatowym.Pieniądze te samorząd powiatowy przeznacza na:
1.Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, między innymi na: a) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, b) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb, c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych.
2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: a)dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, i turystyki osób niepełnosprawnych, e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Restauracja KOMFORT w Margoninie 

Dnia 6 kwietnia 2006 r. w ramach zajęć o aktywizacji zawodowej wybraliśmy się do restauracji „Komfort” w Margoninie. Organizuje się tam różne imprezy typu komunie, wesela, stypy itp. Pracownicy mają możliwość korzystania z prysznica i szatni. Każdy musi mieć odpowiednie do swojej pracy ubranie robocze np: kucharz - biała bluza, czapka, przepaska, kelnerka - fartuch. W restauracji są wymagane podstawowe badania lekarskie, oraz badanie na wirus żółtaczki. Każdy pracownik musi znać podstawowe przepisy BHP. W tym zakładzie pracy pracuje się 40 godzin tygodniowo. Czas pracy nie jest stały. Nie wszystkie osoby zatrudnione w restauracji muszą mieć wykształcenie gastronomiczne. Zatrudniony tutaj jest: kierownik lokalu, szef kuchni, pomoc kuchenna, barman, pracownik biurowy, pracownik gospodarczy. Przyjmowani są również praktykanci do przyuczenia do zawodu. Nowi pracownicy są wysyłani na szkolenia i kursy.
Do tej pory żadna osoba niepełnosprawna nie starała się o pracę w tej restauracji. Gdyby jednak były chętne i po okresie próbnym sprawdziłyby się w tej pracy, to mogłyby mieć możliwość zatrudnienia.
                                                                                   
Iwona i Gienia

WARSZTATOWE WIEŚCI

"WARSZTATOWE WIEŚCI" to nasza gazetka, która jest wydawana co dwa miesiące. Tworzą ją wszyscy uczestnicy naszego Warsztatu, a redagują i składają uczestnicy z pracowni komputerowej.

Opiekunowie: E.Smocikowska, D.Drzewiecka – Piechowiak, J.Ziegenhagen.

Przekaż 1% podatku

Obywatelska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 35984).Oznacza to, że przy rozliczeniu się z podatku dochodowego możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku na rzecz naszej Fundacji. Ułatwi to nam realizacje działań, a naszym podopiecznym da szansę godnego życia.

Numer Konta: 61 1090 1317 0000 0000 3100 0261